Manifesto degli Studi per l’A.A. 2017/2018

  • A.A 2017/2018 (Classe L-31 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 2017)

 

Manifesti degli Studi di anni accademici precedenti

  • A.A. 2016/2017 (Classe L-31 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 201x)
  • A.A. 2015/2016 (Classe L-31 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 201x)
  • A.A. 2014/2015 (Classe L-31 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 201x)